subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Atelier Kustkwaliteit

| 2012-03-01 12:17:08

Toekomstscenario’s voor de kustbescherming van Den Haag Scheveningen 2050-2100.
Betrokkenen: TU Delft, DSO Den Haag, provincie Zuid Holland, Min I&M, ministerie V&W, Deltaprogramma Kust, Hoogheemraadschap Delfland, Deltares, Defacto en Satellietgroep.

Future coastal scenario's for The Hague Scheveningen 'City by the sea' starting 2050, initiated by Deltaprogramma Kust, provincies South and- North Holland, the municipallity of The Hague and TU Delft.
www.atelierkustkwaliteit.nl

 


Toekomstperspectieven Scheveningse zeefront
In nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag heeft Atelier Kustkwaliteit vanaf begin 2011 het project ‘De stad aan zee en de toekomst van de verharde zeewering’ ter hand genomen. Al ontwerpend werden in dit project de mogelijkheden voor de lange termijn toekomst (2050-2100) van het Scheveningse zeefront onderzocht. Met een pakket aan mogelijke veiligheidsmaatregelen als motor is een aantal schetsen gemaakt voor de manier waarop de stad aan zee zou kunnen doorontwikkelen en vernieuwen.

Onderschrift: Ontwerpverkenning Scheveningen 2100, Atelier Kustkwaliteit i.s.m. D.efac.to Architectuur en Stedenbouw

Schets Stad aan Zee 2100 (hard zeewaarts)
Bij de Stad aan Zee wordt er voortgeborduurd op de boulevard als harde kering. Robuuste uitvoering van deze kering zorgt ervoor dat het gebied achter de kering binnendijks komt te liggen en ontwikkeld kan worden. Aanvullend op de kering blijft er zandsuppletie nodig; daardoor blijft er voor de kering een klein strand behouden. De harde variant past goed bij het huidige karakter van de boulevard aan zee, maar leidt tot een forse waterkerende constructie aan de zeezijde.

Schets Stad achter de Duinen 2100 (zacht zeewaarts)
Bij de stad achter de duinen wordt de waterveiligheid gewaarborgd door grootschalige zandsuppleties. Dit leidt tot een verbreding van het strand. Langs de boulevard gaat op den duur duinvorming optreden. Dit uitgangspunt sluit goed aan bij de huidige suppletiestrategie. Wordt het strand nog verder uitgebreid, dan komt er op deze manier een ‘veiligheidsbuffer’ tot stand in verband met zeespiegelstijging en kan er op termijn een duingebied ontstaan met ontwikkelmogelijkheden voor Scheveningen.

Schets Stad in Zee 2100 (haakse strekdam)
Door een strekdam haaks op de kust aan te leggen worden de stroming en het zandtransport langs de kust onderbroken en treedt er lokaal – in de luwte van de  strekdam – sedimentatie op. Hierdoor ontstaat er in de loop der tijd een uitbreiding van de kust ter plaatse van de strekdam. Door extra zandsuppletie kan er een landtong ontstaan die geschikt is voor stadsuitbreiding. Nieuwe boulevards en het strand komen dan in een kleine baai te liggen.

GPS tracking onderzoek TU Delft
De TU Delft heeft met studenten een onderzoek gedaan naar de routes die bezoekers nemen om vanuit de parkeergarage aan de Gevers Deynootweg (ter hoogte van het Kurhausplein, bij het Casino) Scheveningen in te gaan. Met behulp van GPS tracking zijn de wandelroutes van deze bezoekers onderzocht. De meeste bezoekers bereiken de boulevard via de Palacestraat die langs het Kurhaus loopt of de overdekte route door het Palace gebouw. Daarnaast zijn en belangrijke hotspots aan te wijzen, zoals het Kurhaus, de Pier, het Circustheater en het strand met de boulevard Ook bleek dat men na het bezoek aan het strand en de boulevard vaak dezelfde weg terug neemt om van de boulevard weer naar de parkeergarage te komen.
Onderschrift: GPS Tracking onderzoek TU Delft, Urbanism 2011

bg5.jpg
satellietgroep scheveningen dat research coastal from with zee sea cultural water new artists artist zandmotor art was badgast project