subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Programma Uptime NL-ENG

| 0000-00-00 00:00:00

UPTIME
NEST x SATELLIETGROEP

Locatie: NEST, De Constant Rebecqueplein 20b, 2518 RA Den Haag
Bezoekersinformatie Festival Designkwartier: https://festivaldesignkwartier.nl

De menselijke behoefte om abstracties te begrijpen leidt tot nieuwe uitvindingen, kritisch onderzoek en een poëtische beschouwing van onze omgeving. Temidden van kunst en design, in de speciaal vormgegeven tentoonstelling voor Designkwartier, staat Uptime in het teken van makers die huidige denksystemen bevragen en collectieve waarheden laten wankelen, want de toekomst vraagt om radicaal andere systemen.
In een serie lezingen, interviews en interventies treden vormgevers en kunstenaars in gesprek met wetenschappers. Na iedere lezing is er aansluitend ruimte voor vragen en debat. Lezingen zijn in het Nederlands of in het Engels en duren 20 tot 40 minuten.

Vrijdag 1 juni:19.30 – 20.00 Cultuursocioloog Ruben Jacobs

Zaterdag 2 juni:  moderator Luuk Heezen

16:00 Vormgever Lonny van Ryswyck (AtelierNL) & geoloog Bert van der Valk
17:00 Kunstenaar Giuseppe Licari 
(ENG)
17.20 Kunstenaar Oscar Santillán
 (ENG)
18:00 Filosoof Henk Oosterling
19:00 Kunstenaar Esther Kokmeijer & oceanograaf Gerbrant van Vledder

Zondag 3 juni: moderator Valentijn Byvanck
16:00 Milieuwetenschapper Alexander van Oudenhoven
17:00 Kunstenaar Austin Camilleri (Malta) & Suzanne Wallinga, curator (ENG)
18:00 Vormgever Aliki van der Kruijs
18.20 Schrijver en kunstenaar Vibeke Mascini
19:00  Kunstenaar Josje Hattink & klimaatwetenschapper Tanya Lippmann (ENG)

Dit programma is onderdeel van de serie Zeelabs over cultuur en natuur, kust en klimaat i.h.k.v. Feest aan Zee.

Volledig programma over de sprekers | full program about the speakers:

 

English text below


Vrijdag  1 juni:


19.30 - 20.00
De steen van het Antropoceen - cultuursocioloog Ruben Jacobs (NL)

“De steen van het Antropoceen, daar begon ik mijn verhaal mee. Die steen staat voor mij symbool voor iets. Voor een artistieke houding naar de wereld die in de realiteit van het Antropoceen verder gestalte krijgt. Deze artistiek houding wordt gekarakteriseerd door een hernieuwde samenkomst tussen de wereld van verklaren (wetenschap) en de wereld van het verbeelden (kunst).”
Ruben Jacobs is een cultuursocioloog en onderzoeker en schrijft aan een nieuw boek over de verstoorde relatie tussen mens, technologie en natuur. Hij schets op de openingsavond van Designkwartier een interessant  alternatief op teloorgang en biedt de luisteraar een tastbaar toekomstbeeld.


Zaterdag 2 juni:   

Moderator: Luuk Heezen

16.00
Vormgever Lonny van Ryswyck en geoloog Bert van der Valk (NL)
Lonny van Ryswyck (Atelier NL) en Bert van der Valk gaan met elkaar in gesprek over het Haagse kustgebied en de Zandmotor. Zij delen een fascinatie voor zand, als grondstof voor het ontstaan van Nederland, en wat betreft de mogelijkheden die zand biedt als de materiaal voor ontwerpers.

17.00
Kunstenaar Giuseppe Licari (ENG)
De aardbodem is zwaar vervuild en tot op de rand van uitputting uitgebuit. Licari stelt vragen over eigenaarschap van het landschap en de invloed van de mens op de ‘natuurlijke’ wereld. Hoe kan de giftige bodem worden hersteld? Kunnen kunst en design actief onderdeel uitmaken van deze zuivering?

17.20
Kunstenaar Oscar Santillán (ENG)
Oscar Santillán onderzoekt binnen zijn werk denksystemen; structuren bedacht door mensen om de wereld beter te begrijpen. Hij bevraagd het westerse wereldbeeld dat gebaseerd is op binaire structuren, zoals zichtbaar/onzichtbaar, echt/onwerkelijk, mens/natuur, of inhoud/object.

18.00 

Filosoof Henk Oosterling (NL)
Filosofen hebben zich altijd gebogen over hoe mens en natuur zich tot elkaar verhouden. De recente constatering dat we in een nieuw tijdperk verzeild zijn geraakt - het Antropoceen - waarin het technologisch handelen van de mens problematisch is geworden voor de ecosystemische balans, vergt een nieuw hypokritisch denken én doen dat met de term ecosofie - de wijsheid van het huis - wordt aangeduid. In de lezing wordt dit ecosofisch perspectief ingezet om onze economische, wetenschappelijke en artistieke verbeelding kritisch te analyseren.

19.00
Kunstenaar Esther Kokmeijer en oceanograaf Gerbrant van Vledder (NL)
Over het geheim van golfnavigatie. De zeevaarders van de Marshall Eilanden hebben de opmerkelijke gave om zonder instrument en met grote precisie te navigeren tussen hun ver uit elkaar gelegen eilanden. Zij lezen naast de sterren en wind ook de oceaangolven om naar een bepaald eiland te varen. Oceanograaf Gerbrant van Vledder en kunstenaar Esther Kokmeijer zijn afgelopen maand samen op reis geweest naar deze eilanden en gaan in gesprek over hun fascinatie omtrent het lezen van golven. Hebben deze zeevaarders een zesde zintuig?

Zondag 3 juni:   

Moderator: Valentijn Byvanck


16.00
Milieuwetenschapper Alexander van Oudenhoven (NL)
Is natuur ooit zonder waarde? Mensen reageren meestal geprikkeld met “Natuurlijk niet!” Elke struik, boom of vogel heeft een waarde van zichzelf, daar is men het over eens. Echter, dat op zichzelf is geen overtuigende reden gebleken om natuur te beschermen. Andere argumenten, zoals dat de natuur veel diensten aan de mens levert (schone lucht, voedsel, water), doen het vaak beter. Maar als we diep in onszelf kijken, dan weten we dat deze relatie veel verder gaat.

17.00
Kunstenaar Austin Camilleri (Malta) en Suzanne Wallinga, curator (ENG)
Toonaangevend Maltese kunstenaar Austin Camilleri is artist-in-residence in Den Haag. Suzanne Wallinga bezocht Malta meerdere keren en raakte gefascineerd door deze eilanden op de grens van Europa en Afrika. Met Camilleri gaat zij in gesprek over de 'oase' die Malta vormt binnen de geopolitieke kwesties, waarmee de eilandengroep te maken heeft.

18.00 uur
Vormegever Aliki van der Kruijs (NL)
Aliki van der Kruijs zal ingaan op verschillende ontwerpprojecten waarin water belangrijke rol speelt. Overal op de planeet ondergaan we de invloed van de oceanische ruimte. Regen is immers slechts water dat tijdelijk van de oceanische ruimte is geleend.

18.20 uur
Schrijver & kunstenaar Vibeke Mascini (NL)
Vibeke Mascini analyseert systemen die onmogelijk te beïnvloeden lijken, zoals het metriek stelsel en de Nederlandse taal. Binnen deze systemen vindt ze rekbaarheid en poëtische vertalingen. Ze is met name geïnteresseerd in hoe de waarde van informatie (en de daaruit volgende betekenis) wordt gedefinieerd door cultureel bepaalde beoordelingsmethoden.

19.00 uur

Kunstenaar Josje Hattink en klimaatwetenschapper Tanya Lippmann (ENG)
Stijgende zeespiegel en wegzinkend land; geen ideale combinatie. Josje Hattink en Tanya Lippmann houden zich allebei bezig met veranderingsvraagstukken in het Nederlandse landschap: de effecten van klimaatverandering en door de mens veroorzaakte manipulaties. In hun samenwerkingsproject trachten Hattink en Lippmann hun verschillende methoden en perspectieven op het landschap te vergelijken en te verkennen.

ENG

The human desire to understand abstractions leads to new inventions, critical research and a poetic contemplation of our environment. In the midst of art and design, in the specially designed exhibition for Festival Designkwartier, Uptime is dedicated to makers who question current systems of thought and who allow collective truths to falter, because the future demands radically different systems.
In a series of lectures, interviews and interventions, designers and artists enter into discussions with scientists. After each program component there is room for questions and debate.

Friday June 1:

19.30 - 20:00
The stone of the Antropocene - cultural sociologist Ruben Jacobs (NL)

"The stone of the Anthropocene, that's where I started my story. For me, this stone is a symbol of something. For an artistic attitude towards the world that takes shape in the reality of the Anthropocene. This artistic attitude is characterized by a renewed meeting between the world of explanation (science) and the world of representation (art).”

Ruben Jacobs is a cultural sociologist and researcher and is writing a new book about the disturbed relationship between man, technology and nature. On the opening night of Designkwartier, he sketches an interesting alternative to decay and offers the listener a tangible vision of the future.

Saturday June 2:

Moderator: Luuk Heezen


16.00
Designer Lonny van Ryswyck and geologist Bert van der Valk ( NL)
Lonny van Ryswyck (Atelier NL) and Bert van der Valk talk about the coastal area of The Hague and the Sand Motor. They share a fascination for sand, as a fundamental material for the creation of the Netherlands, and for the possibilities that sand offers as a raw material for designers.

17.00
Artist Giuseppe Licari (ENG)
The soil we have produced in the last century is contaminated, exploited on the verge of collapse. How can we sustain ourselves in the future? How can we regenerate this toxic soil? How can art and design become an active part of this regeneration?

17.20
Artist Oscar Santillán (ENG)
Within his work Oscar Santillán investigates systems of thought; abstractions constructed by people to better understand the world. He questions the Western worldview that is based on binary structures, such as visible/invisible, echoed/unreal, human/nature, or content/object.

18.00
Philosopher Henk Oosterling (NL)
The current human condition is one of radical mediocrity or the uncritical consumption of comfort. What structures can we make to think critically about this without falling back into a 19th century discourse? The philosopher Henk Oosterling explains how philosophers have always considered the relationship between man and nature. In the lecture, the ecophile perspective is used to critically analyze our economic, scientific and artistic imagination.

19.00
Artist Esther Kokmeijer and oceanographer Gerbrant van Vledder (NL)
The sailors of the Marshall Islands have the remarkable ability to navigate with great precision between distant islands, based only on the stars, the wind and ocean waves. Kokmeijer and Van Vledder visited the islands and will discuss ocean navigation and the sixth sense of the Marshall sailors.

Sunday June 3:

Moderator: Valentijn Byvanck

16:00
Environmental scientist Alexander van Oudenhoven (NL)
Is nature ever without value? People tend to respond with an agitated “Of course not!” We recognize that each bush, tree or bird has a value of its own. However, that value alone has not proven to be a sufficiently convincing argument in nature conservation. Other arguments, such as that nature provides services to people (clean air, food, water), usually fair better. But if we look deep within ourselves, we know that this relationship is much deeper.

17:00
Artist Austin Camilleri (Malta) and Suzanne Wallinga, curator (ENG)
Contemporary Maltese artist Camilleri is currently artist-in-resident in The Hague. Curator Suzanne Wallinga visited Malta several times and became fascinated by these islands on the border of Europe and Africa. She talks with Camilleri about the 'oasis' that Malta forms within the geopolitical issues that the archipelago has to deal with. 


18:00
Designer Aliki van der Kruijs (NL)
Aliki van der Kruijs will discuss various design projects in which water plays an important role. Everywhere on the planet we undergo the influence of oceanic space. After all, rain is only water that has been borrowed temporarily from oceanic space.

18.20
Writer and artist Vibeke Mascini (NL)
Vibeke Mascini analyses systems that seem impossible to influence, such as the metric system and the Dutch language. Within these systems she finds elasticity and poetic translations. She is particularly interested in how the value of information (and its subsequently meaning) is defined by cultural systems of assessment.

19:00
Artist Josje Hattink and climate scientist Tanya Lippmann (ENG)
"Rising sea levels. Sinking lands. Not an ideal combination. Josje Hattink (artist) and Tanya Lippmann (climate scientist) both hold practices that deal with issues of change in the Dutch landscape: the effects of climate change and man-made alterations to the land. In their collaborative project, Hattink and Lippmann endeavor to compare and explore their different methods and perspectives on the matter.  As a try-out, they will unite their voices in a lecture performance. What are we sinking about? And how to change our minds?"

 

This program is part of the series Zeelabs on culture and nature, coast and climate in the context of Feest aan Zee.

 

bg5.jpg
research coastal water project sea badgast from zandmotor dat zee cultural artists was with satellietgroep art scheveningen new artist