subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Public Expedition Zandmotor#10

| 2018-07-28 23:55:00

UITNODIGING ZATERDAG 10 DECEMBER 2016 12:00-15:00
PUBLIEKE EXPEDITIE SOLLEVELD & ZANDMOTOR#10: WATERPIONIER

English text below

Satellietgroep en de Onkruidenier nodigen je van harte uit mee te gaan op expeditie door het kustlandschap van Solleveld en de Zandmotor.
http://ymlp.com/zcKkfI

Samen met experts van Dunea Duin & Water, AWN - Vereniging voor Amateurarcheologen Nederland, de Tempel - afdeling Archeologie, Natuur en Milieu Educatie Den Haag en NatureCoast wandelen we door een tijdlijn van 10.000 jaar kustlandschap. Sprongsgewijs gaat de expeditie langs verschillende locaties op de tijdlijn met experts die ieder een eigen verhaal vertellen over de relatie die mensen door de millennia heen hebben met het water, klimaat en de natuur. Samen denken we na over de invloed van klimaatverandering en zeespiegelstijging en hoe we ons daar in de toekomst toe kunnen (leren) verhouden. Satellietgroep en Onkruidenier bieden alle deelnemers op 5 punten de Smaak van het oude en nieuwe zand/kust/landschap aan als onderdeel van deze Expeditie.
 
De expeditie zal naar verwacht ruim drie uur duren. 
Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden: satellietgroep@gmail.com
Na aanmelding ontvang je meer informatie via de email over de expeditie, de route, openbaar vervoer en parkeergelegenheid nabij de locatie.
 
Tijdens deze expeditie nemen we je als Klimaattourgidsen mee op een tijdreis door het duingebied van Solleveld, leren we van duinwatermakers en natuurkenners, ontdekken oude akkertjes en archeologische sporen van kustbeschaving in Oude en Nieuwe Duinen, horen we bij de Duindijk hoe de waterscheiding werd verplaatst bij de aanleg van de Zandmotor, boren naar het verhaal over de innovatieve Zandmotor als Watermaker door de groeiende zoetwaterbel en eindigen we aan zee waaronder fossiel water verscholen ligt.
  
Hoe oud is water? Hoe oud is de Noordzee? Sinds wanneer (over)leven mensen aan de kust? 
Hoe vonden ze water en voedsel? Welke sporen van de zee, water, mensen, planten en dieren kan je in het kustlandschap lezen? Kun je water maken? En wat is de smaak van klimaatverandering? Kunstenaarscollectief Satellietgroep en Maatschap De Onkruidenier warmen op naar een nieuwe fase als Klimaattourgidsen!
 
Afgelopen jaar heeft Satellietgroep samen met De Onkruidenier zintuigelijk onderzoek gedaan als Waterpionier. Op diverse locaties is het artistieke onderzoek naar de Waterpionier met een uiteenlopend publiek gedeeld. Tijdens het Festival Designkwartier in de Tempel in Den Haag presenteerden we hier voor het eerst de Zandmotor Cocktailbar met het smakenpalet van de Zandmotor. Tijdens een zomeravond in juni stond de Cocktailbar op de Zandmotor bij Sand Songs & Climate Proof i.s.m. iii .In juli brachten we de Waterpionier naar Over het IJ festival en organiseerden we Expeditie Landschapsextracten naar Waterland binnen het programma van de Waterlandse Vloed 1916-2016. Vertrekpunt hiervan was de zoektocht naar de invloed van het zeewater dat in 1916 dit landschap overstroomde. In september keerde de Waterpionier terug tijdens het Vijf Jaar Zandmotorcongres in het Kurhaus en op de Zandmotor.
 
Met Expeditie Waterpionier ronden we dit onderzoeksjaar op 10 december af.
Door plant, dier en mens wordt het nieuwe kustlandschap van de Zandmotor toegeëigend. Voor pioniers is de eerste zorg drinkwater. Op de Zandmotor is geen zichtbare vorm van zoet water aanwezig. Er zijn geen rivieren of drinkwaterkranen. Het lijkt het meest op een woestijn in zee. We gaan op zoek naar water en we bevragen in hoeverre we zelf Halotolerant kunnen worden. Halotolerantie is het adaptieve vermogen van levende organismen om te overleven in omgevingscondities met een hoog zoutgehalte. Wat is de reikwijdte voor ons lichaam om zout water te tolereren?
 
We hopen jullie te verwelkomen op 10 december bij de expeditie waar we in het landschap de dialoog aangaan over de Waterpionier.
We zien er naar uit om met je op expeditie te gaan!
Jacqueline Heerema, Ronald Boer, Francois Lombarts & Jonmar van Vlijmen.
 
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl
www.dunea.nl | www.awn-archeologie.nl | www.denhaag.nl/archeologie | www.denhaag.nl/nme | www.zandmotor.nl | www.naturecoast.nl
 
TIPS:
Tentoonstelling 'Archeologie van Molenslag' in het Westlands Museum t/m 29.01.2017. De historische Atlas van het Westland is zojuist verschenen. NIEUW: www.nationaalparkhollandseduinen.nl
 
Met dank aan de experts, de gemeente Den Haag en alle partners, deelnemers en donateurs die de ontwikkeling van Waterpionier mogelijk hebben gemaakt!
 
 
English

INVITATION 10 DECEMBER 2016 12:00-15:00
PUBLIC EXPEDITION SOLLEVELD & ZANDMOTOR#10: WATER PIONEER


Satellietgroep and Onkruidenier warmly invite you to join our public expediton through the coastal landscape of Solleveld and Zandmotor.

Together with experts in hydrology, water & dune, archeology, ecology we will walk through a time line of 10.000 years coastal landscape history. Visiting several locations in the dunes and on the Zandmotor we experience the different relationships we have with water, climate and nature. Together we reflect on the influence of climate change and sealevel rise and how we can learn to positions ourselves in these transitions for the coming future. During the expedition Satellietgroep and Onkruidenier will offer the participants at 5 locations the taste of the old and new coastal landscape.
 
The expedition is expected to last about three hours. There’s a limited amount of places available, so please sign in beforehand by sending an email to: satellietgroep@gmail.com
We’ll then send you more detailed information about the expedition, route, location and options for (public) transport.

During this expedition we position ourselves as climate tour guides and learn all about fresh water making in the dunes, discovering the old agriculture fields and archeological traces in the dunes, the Zandmotor and the new fresh water lens toward the ancient fossil water pockets in the seabed of the North Sea.
 
How old is water? How old is the North Sea? Since when do we inhabit the coast? How did we find water and food? Which traces of the sea, water, people, plants and animals can you read in the landscape? How can you make fresh water? And what’s the taste of climate change? Artist collective Satellietgroep and the Onkruidenier warm you up for a near future as Climate tour guides.

In the past year we’ve made tactile research in the position of Water pioneers. On several locations and different venues we shared our artistic research the Water pioneer. During Festival Desingkwartier in the Hague we presented the first Zandmotor Cocktailbar and a new flavor palette of the Zandmotor. In June the cocktailbar became part of Sand Songs & Climate Proof with iii. Summer continued in July where we brought the Water pioneer to Over het IJ festival and organized Expedition Landscape extracts. We did this as part of the Waterlandse Vloed remembering the last flood of 1916 in the North of Amsterdam. In September the Water pioneer returned during the 5 years Zandmotor congress in the Kurhaus and on the Zandmotor.

With Expedition Water pioneer we present our findings that we share on December 10. This newly made coastal landscape of the Zandmotor is being appropriated by plants, animals and humans. As pioneers often the first conditions are fresh water supply. On the Zandmotor no visible source of fresh water, no rivers or water taps. The landscape feels like a dessert in the middle of the sea. As Water pioneers we look for fresh water and reflect on how we could become halotolerant as a species. Halotolerance is the adaptive ability of living organisms to survive in severe salt conditions. What is the range our body can have to tolerate salt?

We hope to welcome you on December 10 for our expedition where we open up dialogue in the landscape about the Water pioneer!
 

bg6.jpg
project dat artist from research water sea badgast with satellietgroep zee cultural new artists scheveningen zandmotor coastal art was